Co warto wiedzieć? Co to ECTS? Jak zmienić kierunek studiów bądź zacząć dodatkowy?

Co warto wiedzieć zaczynając studia? Pierwsze pytania zaczynają się gdy otwieramy syllabusa naszego kierunku i widzimy, że do każdego przedmiotu przyporządkowana jest pewna ilość punktów ECTS. Ale co to są te punkty? Dlaczego jest ich różna ilość w zależności od przedmiotu i od czego to zależy? Co w przypadku, gdy chcemy zmienić kierunek studiów lub zacząć dodatkowy? Odpowiedzi na te i inne pytania możemy znaleźć sięgając do Regulaminu Studiów, kodeksu etycznego lub pytając starszych kolegów, a gdy to zawiedzie, możemy skierować nasze pytania na AGHelp’a. Aby ułatwić początki, postaram się przybliżyć kilka przedstawionych wyżej kwestii.

W Regulaminie Studiów czytamy, że ECTS to punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Akumulacji i Transferu Punktów jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Oznacza to, że ilość punktów przyporządkowana do danego przedmiotu ma odpowiadać ilości pracy włożonej w jego zaliczenie – ilość godzin z przedmiotu i samodzielne przygotowanie do zajęć. Punkty dostajemy na zasadzie wszystko, albo nic – gdy zaliczymy przedmiot, dostajemy wszystkie przewidziane za niego punkty niezależnie od otrzymanej oceny. Aby uzyskać wpis na kolejny semestr, nie możemy stracić większej ilości punktów niż maksymalny dopuszczalny ubytek przewidziany dla naszego wydziału. Warto zaznaczyć, że na pierwszym roku wartość ta jest średnio o jeden punkt mniejsza niż w latach kolejnych. Suma punktów w jednym semestrze wynosi 30, a zebrane przez nas punkty kumulują się przez cały czas trwania studiów.

Zdarza się, że po zaczęciu studiów na wybranym kierunku orientujemy się, iż nie jest to to co chcielibyśmy robić. Co wtedy? Czy możemy zmienić kierunek na inny, albo rozpocząć jeszcze jeden? Tak, możemy. Jednak wymaga to spełnienia pewnych zasad. Kolejny kierunek zaczynamy najwcześniej, gdy na naszym podstawowym kierunku zaczynamy drugi rok. Nie ma sensu zaczynać dwóch kierunków na raz, gdyż będzie to zbyt duże obciążenie i zaskutkuje permanentnym brakiem wolnego czasu.

Gdy chcemy zmienić kierunek studiów bądź przenieść się na inny wydział potrzebujemy na to zgody Dziekana Wydziału, na który chcemy się przenieść i pisemnego potwierdzenia wiedzy o przeniesieniu od Dziekana Wydziału, na którym studiujemy obecnie.

Przeniesienie jest dopuszczalne na wniosek studenta, nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr studiów i odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Prorektor ds. Kształcenia może odstąpić od tej zasady w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe zasady zmiany wydziału bądź kierunku studiów określa paragraf 23 Regulaminu Studiów.